Koncepce MŠ

Naše mateřská škola rozdává radost a pohodu smíšeným skupinám dětí. Nabízíme pestrý seznam akcí a kroužků, otevírá se dokořán potřebám celých rodin včetně sourozenců a prarodičů. Individuální péčí připravujeme děti ke vstupu do základní školy a seznamujeme děti se současným společenským životem.

Zachováváme osvědčené zásady a doplňujeme je o nové přístupy ke vzdělání předškolních dětí realizací dalších  nápadů, které vedou děti k větší samostatnosti a tvořivosti a současně k odpovědnosti a ohleduplnosti k vrstevníkům i dospělým. Mateřská škola není jen místem pro volné hry dětí, ale řadí se ke školám s novým způsobem myšlení a vzdělávání vycházejícího ze současného trendu.

Chceme, aby i nadále byla místem, kde se plní přání a touhy dětí po kolektivu vrstevníků a kde je odbornou individuální péčí rozvíjena jejich tvořivost, schopnosti i talent. K tomu přidáme úzkou spolupráci se základními školami, větší důraz na pohybové dovednosti a další aktivity pro děti i celé rodiny.

Poskytnutím dostatečného prostoru pro spontánní hru spolu s nenásilným zařazováním řízených činností napomáháme optimálnímu rozvoji dětské osobnosti, rozvíjení zdravého sebevědomí dětí, příjemnému vztahu mezi vrstevníky a sounáležitosti s dětským kolektivem.

Hravou formou postupně vedeme děti ke klidnému, radostnému vstupu do základní školy, podněcujeme v dětech radost z poznání, nových informací, zkušeností, zážitků.

Pobytem venku chceme u dětí podporovat kladný vztah k přírodě, vést k péči o životní prostředí.

 

Hlavní cíl mateřské školy:

Prožitkovým učením chceme zajistit přirozený rozvoj každého dítěte se zřetelem na jeho věkové a individuální zvláštnosti, vytvořit klidné, pohodové prostředí, do kterého se děti budou těšit a rády vracet.